Vuosikertomus 2014

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelman seurauksena Sitra aloitti vuonna 2011 valmistelutyön kestävän kaivostoiminnan vuorovaikutuksen lisäämiseksi eri sidosryhmien välillä. Tältä pohjalta käynnistettiin elokuussa 2013 työ, jonka tavoitteena on tukea itsesäätelyyn perustuvan Kestävän kaivostoiminnan verkoston rakentamista ja toimintaa. Verkostoon kuuluu kaivosteollisuuden, luonnonsuojelujärjestöjen, rahoitusalan, matkailualan ja porotalouden, maa- ja metsätalouden sekä työntekijäjärjestöjen edustajia.

Verkoston toiminnalla edistetään Suomen kehittymistä kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi ja houkuttelevaksi investointikohteeksi, jossa kaivostoiminta menestyy luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot huomioiden. Verkosto tarjoaa neutraalin yhteistyöfoorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien välille ja näin edistää avointa vuoropuhelua sekä luottamusta eri toimijoiden kesken.

Teollisuussijoitus verkoston jäsenenä

Teollisuussijoitus on ollut Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen sen perustamisesta lähtien. Verkoston kokouksissa on kaikkiaan 15 edustajaa eri organisaatioista. Verkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin helmikuussa 2015 Hannele Pokka.

Verkostossa on työryhmiä, jotka keskittyvät tiettyihin konkreettisiin aihepiireihin kuten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn, raportointiin ja paikallisiin toimintatapoihin. Näissä ryhmissä on asiantuntijajäseniä useista eri sidosryhmistä niin teollisuuden kuin muiden alojen organisaatioista.

Rahoittajia toiminnan alkaessa on edustanut Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Kimmo Viertola, joka kertoo kaivosalan yritysvastuusta ja verkoston toiminnasta:   

Miksi Teollisuussijoitus on mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa?

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta on vastuullista. On tärkeää keskustella eri sidosryhmien kanssa kaivostoiminnan vaikutuksista ja ymmärtää eri osapuolten odotuksia kaivostoimintaan liittyen. Yhteistyö on ollut erittäin rakentavaa, ja olen verkostossa tuonut esille rahoittajien ja sijoittajien odotuksia eri sidosryhmille kaivoshankkeiden kehittämiseen liittyen.

Mitä erityispiirteitä suomalaisen kaivosalaan liittyy ja mikä on keskeistä kaivosalan yritysvastuussa?

Kaikkeen suomalaiseen teolliseen toimintaan liittyvä erityispiirre on Suomen tiheä ja runsas vesistö. Vesistöt ulottuvat kaikkialle, ja kaikki elinkeinot käyttävät vesistöjä.

Ympäristönäkökohtien huomioimisen läpinäkyvyyttä ja lupamenettelyn tehokkuutta on lisättävä kaivosyritysten toimintaympäristössä. Verkostossa luonnostellaan kaivosyhtiöille raportointipohjaa, jota hyödyntämällä kaivokset voivat itse vapaaehtoisesti kertoa toimintansa vaikutuksista lähiympäristöönsä.  

Mitä mahdollisuuksia tai etuja yritysvastuun edistäminen tarjoaa kaivosalan yrityksille?

Avoin vuorovaikutus lisää luottamusta kaivosyhtiöiden ja eri sidosryhmien välillä, mikä osaltaan vahvistaa kestävän kaivostoiminnan edellytyksiä. 

Yrityksille on tarjolla omaehtoinen raportointi ja sitä täydentävä rating-järjestelmä. Vastaavanlainen raportointi- ja rating-menettely on käytössä esimerkiksi Kanadassa. Raportoinnin ja avoimen vuorovaikutuksen ansiosta yritysten toiminta on entistä läpinäkyvämpää, minkä lisäksi eri toimialojen ympäristövaikutusten vertailu helpottuu.

Mitkä ovat verkoston keskeisimmät saavutukset tähän mennessä?

Verkoston työryhmissä eri raportointiohjeet ovat edenneet valmistuakseen vielä vuoden 2015 aikana. Tulevina vuosina on tavoitteena, että yritykset ovat luoneet toimivan ja kiinnostavaa tietoa sisältävän raportointikokonaisuuden.

Verkosto on nyt siirtymässä vakiintuneeseen toimintaan käynnistysvaiheen jälkeen. Suurin saavutus verkoston toiminnassa on avoimen ja rakentavan keskusteluyhteyden luominen eri sidosryhmien välillä.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus