Vuosikertomus 2014

Verojalanjälki 2014

Teollisuussijoitus raportoi ensimmäisen kerran konsernin vuoden 2014 toiminnan verojen ja veroluonteisten maksujen vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan. Teollisuussijoituksen toiminnasta seuraavien verojen ja veroluonteisten maksujen läpinäkyvämpi raportointi on osa Teollisuussijoituksen yritysvastuuta ja sen raportointia.

Verostrategia ja toimintaperiaatteet

Verotukseen liittyvät tekijät huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Liiketoimintapäätöksissä verotus huomioidaan yhtenä tekijänä siten, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan tasapainoinen verotuksellinen asema. 

Teollisuussijoituksen verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukainen toteuttaminen myös verotuksen näkökulmasta. Pääomasijoitustoimintaan liittyy veroasioiden huolellinen selvittäminen rahastosijoitusten sekä suorien sijoitusten valmisteluvaiheessa. 

Teollisuussijoitus tekee kotimaisten rahastosijoitusten lisäksi sijoituksia myös ulkomaisiin rahastoihin. Toimialan käytännön mukaisesti rahastorakenteet suunnitellaan siten, että ne ovat verotukselliselta luonteeltaan läpivirtausyksiköitä. Tämä tarkoittaa, että rahasto itsessään ei ole verovelvollinen, vaan rahaston tulo verotetaan sijoittajatasolla sijoittajan oman verostatuksen mukaisesti. Teollisuussijoitus maksaa Suomen verolakien mukaisesti ulkomaisista rahastoista saaduista tulosta aiheutuvat tuloverot Suomeen. Näin vältetään kaksinkertainen verotus.

Teollisuussijoituksen veroasioiden hoidossa on tärkeää laadukas ja ajallaan tapahtuva veroilmoitusten ja muiden lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden ja vaatimusten täyttäminen. 

Teollisuussijoituksen elinkeinotoiminnan tulos on ollut tappiollinen viime vuosien aikana. Siksi yhtiölle ei ole määrätty maksettavia tuloveroja ja yhtiöllä on käytettävissä tulevina vuosina verotuksessa vahvistettuja tappioita.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Tässä raportissa olennaiset verot ja veroluonteiset maksut on luokiteltu verolajeittain. Olennaisuusperiaatteen mukaisesti seuraavia veroja ei ole raportoitu niiden vähäisen määrän vuoksi: varainsiirto-, valmiste-, vakuutusmaksu- ja lähdeverot.

Tilikausi 2014
Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, TEUR Suomi
Liikevaihto * 10 350
Tulos ennen veroja -42 846
Henkilöstön lukumäärä 78
Tilikausi 2014
Maksettavat verot, TEUR Suomi
Tuloverot 136
Työnantajamaksut 1 270
Kiinteistöverot 19
Palveluihin ja hankintoihin liittyvät arvonlisäverot, joita ei ole vähennetty ** 428
Yhteensä 1 854
Tilitettävät verot, TEUR Suomi
Palkoista perittävät ennakonpidätykset 1 981
Arvonlisävero, tilitettyjen ja vähennettyjen erotus -1 024
Yhteensä 957
Maksettavat ja tilitettävät verot yhteensä 2 811
Lisäksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tytäryhtiö Aker Arctic Technologies Oy on saanut julkisia tukia 228 tuhatta euroa vuonna 2014.
* Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole liikevaihtoa lukuun ottamatta Aker Arctic Technologies Oy:tä. Aker Arctic Technologies Oy on yhdistelty ensimmäistä kertaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konsernitilinpäätökseen tilikaudella 2014.
** Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäverollista myyntiä lukuun ottamatta Aker Arctic Technologies Oy:tä. Tämän vuoksi palveluihin ja hankintoihin liittyvät arvonlisäverot jäävät näiden yhtiöiden maksettavaksi.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus