Vuosikertomus 2014
Emoyhtiön tase
V A S T A A V A A Liite 31.12.2014 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 8 243 079,30 286 587,58
Aineelliset hyödykkeet 8 122 806,03 162 624,13
Sijoitukset 9
Osuudet saman konsernin yrityksissä 32 165 061,73 23 259 158,31
Muut osakkeet ja osuudet 302 041 543,54 317 088 585,81
Muut saamiset 20 617 519,49 31 412 555,04
Sijoitukset yhteensä 354 824 124,76 371 760 299,16
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 355 190 010,09 372 209 510,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset 10 29 095,64 17 137,08
Siirtosaamiset 11 825 492,78 1 605 618,59
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 854 588,42 1 622 755,67
Rahoitusarvopaperit 12 237 388 661,77 186 775 442,30
Rahat ja pankkisaamiset 2 026 709,30 1 360 705,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 243 563 890,57 193 052 834,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ 598 753 900,66 565 262 345,38
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA 13
Osakepääoma 333 992 200,00 253 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 93 972 273,47 105 303 300,22
Tilikauden voitto/tappio -46 462 609,02 -11 331 026,75
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 597 357 323,19 563 819 932,21
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 0,00 111 119,75
Ostovelat 152 739,54 178 843,40
Muut velat 141 512,21 128 037,42
Siirtovelat 14 1 102 325,72 1 024 412,60
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 396 577,47 1 442 413,17
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 396 577,47 1 442 413,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 598 753 900,66 565 262 345,38

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus