Vuosikertomus 2013

Suorat sijoitukset

Vastuullisuutta sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa

Suorissa sijoituksissa sijoituskohteena on suoraan yksittäinen yritys. Vastuullisuus pyritään huomioimaan sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa sijoituksen valmistelusta kohdeyrityksestä irtautumiseen asti. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan hoitaa yritysvastuuasioita, ja mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Myös sopimusdokumentaatiossa tuodaan esiin Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritysvastuuasioita, näistä voidaan ottaa erillinen maininta sopimuksiin.

Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuusasioita pidetään mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Teollisuussijoitus pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan mm. osana hallitustyöskentelyä. Teollisuussijoitus on esimerkiksi pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vahva kokemus ympäristönäkökohdista. Cleantech-yhtiöt puolestaan perustavat ansaintamallinsa vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Vuoden 2013 aikana vastuullisen sijoittamisen periaatteet on integroitu osaksi sijoitusprosessia. Asiantuntijuutta on lisätty vastuullisessa sijoittamisella mm. vastuullisen sijoittamisen koulutuksella, jonka toteuttamisessa yhtiö on hyödyntänyt myös ulkopuolista konsultointia.

Teollisuussijoituksen vuonna 2013 toteuttama kysely sijoituskohdeyhtiöille osoitti, että yritysvastuuseen ja sen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja että suurella osalla yhtiöistä on julkilausuttuja periaatteita ja/tai käytäntöjä vastuullisuuteen liittyen.  

Yritysvastuukäytännöt ja -näkymät sijoituskohdeyrityksissä (vastaajia 23) 

Case: StaffPoint Oy   

StaffPoint-konserni on henkilöstöpalvelualan toimija, joka tuo alalle uudenlaisia toimintatapoja ja palvelukokonaisuuksia, joissa henkilöstöpalvelut, koulutus ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät yhdistyvät asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Uusi StaffPoint-konserni muodostui vuoden 2012 lopussa, kun henkilöstöpalveluyritykset StaffPoint ja HR House yhdistivät liiketoimintansa. Konsernissa työskentelee noin 300 henkilöä. Konsernin liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa.

Teollisuussijoitus sijoitti StaffPoint Holding Oy:öön vuonna 2012.

StaffPoint-konserni on merkittävä suomalainen työllistäjä ja vastuullinen toimija. Konserni on vastuullinen työnantaja ja ensimmäisten henkilöstöpalveluyritysten joukossa, joka sai Reiluja vuokratöitä -auktorisoinnin syksyllä 2013. Konsernin yritysvastuun kärkiprojekti on StaffPointin Uralinko-niminen työllistämishanke nuorille. Hankkeen tavoitteena on työllistää 18–25-vuotiaita nuoria eri toimialoille pidempiaikaisiin työjaksoihin, vuosittain miljoonan työtunnin edestä. Uralinko-projektin puitteissa nuoret tekivät 900 000 työtuntia vuonna 2013. Tätä vastuullista projektia kehitetään edelleen, ja vuotuisen miljoonan työtunnin raja ylitetään nuorten osalta vuonna 2014.   

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus