Vuosikertomus 2013

Vastuullinen sijoittaminen

Teollisuussijoituksen hallitus on vahvistanut yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet:

 • Teollisuussijoitus uskoo vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen sijoituskohteissa ja omassa sijoitustoiminnassaan.
 • Teollisuussijoitus on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa sekä varainhoidossa.
 • Teollisuussijoitus on aktiivinen ja ennakoiva vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä toimii yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Teollisuussijoitus huomioi vastuullisen sijoittamisen osana yhtiön sijoitusprosessia, ja vastuullinen sijoitustoiminta on jatkuvasti kehittyvää ja osa toiminnan suunnittelua.

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisessa sijoittamisessa Teollisuussijoituksen lähtökohtana on keskittyä olennaiseen, pyrkiä vaikuttamaan aktiivisesti ja rakentavasti olennaisiksi katsottuihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Teollisuussijoitus soveltaa vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassaan, joka voidaan jakaa kolmeen osaan:

 • sijoitukset rahastoihin,
 • sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin ja
 • yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset.

Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat niin uusien sijoitusmahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Sijoitustoiminnassa vastuullisuus on osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessia, ja vastuullisuus on osa hyvää hallintotapaa. Teollisuussijoitus noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita myös hallinnoidessaan suomalaisten instituutioiden varoja pyrkien mahdollisimman hyvään taloudelliseen lopputulokseen.

Sijoituskohteiden yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä seurataan hallitustyöskentelyn ja muun yhteistyön kautta. Sijoittajan lähtökohdasta ensisijainen tavoite on keskustelemalla ja kannustimien avulla edistää toimintatapojen muuttamista yritysvastuulliseen suuntaan, mikäli epäkohtia havaitaan. Toimintatapojen muutoksessa sijoittaja voi parhaimmillaan auttaa omalla kokemuksellaan. Vaikutusmahdollisuudet eri osa-alueisiin vaihtelevat yrityskohtaisesti, sillä eri toimialoilla ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat.

Vastuullisuusnäkymiä vuonna 2013

Vuonna 2013 Teollisuussijoituksessa keskeisiä vastuullisuusteemoja ovat olleet yhtiön omien vastuullisuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen läpi sijoitusprosessin sekä vastuullisuustietoisuuden ja -osaamisen vahvistaminen niin organisaation sisällä kuin sijoituskohteiden rajapinnassa.

Teollisuussijoituksen sijoitushenkilöstö on saanut vuoden 2013 aikana koulutusta ja konsultointia vastuullisesta sijoittamisesta, mikä on vahvistanut vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä yhtiössä. Vastuullisuusvuorovaikutus on lisääntynyt kohdeyhtiötasolla ja muissa sidosryhmissä. Tämän työn jatkaminen ja kehittäminen on keskeinen osa myös tulevaisuuden vastuullisuustyötä.

Vastuullisuus sijoituskohdetasolla

Teollisuussijoitus kartoitti vuonna 2013 kyselyllä sijoituskohdeyhtiöidensä sekä sijoittamiensa rahastojen hallinnointiyhtiöiden yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä sekä tulevaisuuden näkymiä yritysvastuun kehittämiseksi. Kyselyn tulokset osoittivat, että yritysvastuuseen ja sen kehittämiseen kiinnitetään huomiota ja että yritysvastuu on vakiinnuttanut asemaansa osana liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Yritysvastuukäytäntöjen ja yritysvastuuperiaatteiden nivoutuminen yrityksen toimintoihin on yleensä suoraan verrannollinen organisaation kehitysvaiheeseen.

Havaintoja kyselyn vastauksiin perustuen yritysvastuusta sijoituskohdeyrityksissä sekä rahastojen hallinnointiyhtiöissä:        

 • Yli puolella vastaajista on vahvistettuja yritysvastuuperiaatteita ja/tai -käytäntöjä.
 • Yritysvastuukäytäntöjen kehittäminen on prosessi, joka liittyy toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
 • Yritysvastuu on usein osa organisaation toimintaa ja toiminnan suunnittelua, vaikka yritysvastuuraportointikäytäntöjä ei vielä olisi.
 • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet yleisesti lähtökohta vastuulliseen sijoittamiseen.
 • Yritysvastuun toteutuminen ja vastuullinen liiketoiminta nähdään kilpailuetuna liiketoiminnassa.                      
 • Haasteita mm. resurssien riittävyys, globaalit toimintaverkot, yritysvastuullisuuden todentaminen sekä vaikutusmahdollisuudet vähemmistöomistajan asemassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus