Vuosikertomus 2013

Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu

Toiminnan on oltava pitkällä aikavälillä kannattavaa

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistaja-arvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. 

Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa, eli yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Toimintaympäristön haasteellisuus on heijastunut viime vuosina myös Teollisuussijoituksen tulokseen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Teollisuussijoituksen toiminta on ollut kannattavaa.

Teollisuussijoituksen toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuottaminen. Vaikuttavuus toteutuu sijoitustoiminnan välillisinä vaikutuksina yhteiskuntaan ja talouteen, kuten yritysten kasvuna, uusina ja säilytettyinä työpaikkoina sekä talouden rakenteiden uudistumisena.

Teollisuussijoituksen 18 toimintavuotta:

  • Teollisuussijoitus on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 184 milj. euroa ja tappiota yhteensä 79 milj. euroa.
  • Valtion yhteensä 470 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 560 milj. euron omaksi pääomaksi.
  • Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 3 %.

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä suurilta osin myös Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. 

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu (31.12.2013)

 

 

Avaintunnusluvut
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 763 719 670 667 603 559 459
Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 510 510 486 480 462 438 438
Konsernin tulos -8 7 -13 -6 -12 -24 48
Konsernin oma pääoma 560 567 510 523 529 391 414
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 130 57 78 106 65 152 181
Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 470 470 420 420 420 270 270

Taloudellisia vaikutuksia pääomavirroista

Teollisuussijoitus on vaikuttanut merkittävästi pääomamarkkinoiden kehitykseen ja uusien rahastojen syntymiseen. Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu alla.

Sidosryhmäkohtaiset taloudelliset pääomavirrat, t€
2013 2012 2011 2010
Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset -36 965 -24 611 -48 036 -52 637
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 7 673 7 594 11 998 3 553
Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin -43 927 -57 513 -57 956 -60 427
Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 54 406 28 598 40 992 28 078
Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut 2 563 2 327 2 516 2 461
Henkilöstö Palkat ja palkkiot 2 855 2 800 2 374 2 386
Eläkekulut 459 471 425 389
Muut henkilösivukulut 162 118 114 110
Henkilöstökulut yhteensä 3 476 3 389 2 913 2 886
Julkinen sektori Tuloverot - - 519 20
Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset 2 2 2 4
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot - - - -
Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 21 650 67 0

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus