Vuosikertomus 2013

Olennaiset teemat

Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat ovat:

 • vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu,
 • henkilöstö,
 • vastuullinen sijoittaminen ja
 • sisäiset toimintatavat.

Yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut on määritelty yhteistyössä yritysvastuun asiantuntijan, ToFuture Oy:n, kanssa olennaisuusanalyysillä. Teemoja kartoitettiin mm. omistajaohjauksen vuorovaikutukseen, kohdeyritys- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen ja yrityskuvatutkimuksen tuloksiin perustuen sekä yhtiön omien näkemysten pohjalta.

Teemojen olennaisuutta seurataan yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmiltä saadun palautteen kautta.

Sidosryhmävuorovaikutus

Teollisuussijoituksen sidosryhmät edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Yrityskuva- ja tyytyväisyystutkimusten avulla kartoitetaan sidosryhmien yhtiön toiminnalle asettamia odotuksia sekä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Yrityskuvatutkimus on toteutettu kolmen vuoden välein vuodesta 2006 lähtien. Yrityskuvatutkimuksessa selvitetään mm. yhtiön tunnettuutta ja palvelumielikuvaa sidosryhmien keskuudessa. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin vuonna 2012. 

Kohdeyritys- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen toteutus käynnistettiin vuonna 2011. Tutkimuksessa kartoitetaan koettua yhteistyön laatua ja hyödyllisyyttä. Tutkimukset toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2014 yhdistettynä tutkimuksena, joka toteutetaan jatkossa kahden vuoden välein.

Henkilöstön odotuksia ja työtyytyväisyyttä mitataan henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksella, joka toteutetaan kahden vuoden välein.

Teollisuussijoituksen sidosryhmäareenat

Liiketoiminta-areena

Liiketoiminta-areenaan kuuluvat mm. sijoituskohdeyritykset, kanssasijoittajat, sijoituskohderahastot hallinnointiyhtiöineen, innovaatiojärjestelmän toimijat, neuvonantajat ja palveluntarjoajat.

 • Yhteistyömuodot: sijoituskohteiden kartoitus, arviointi, sijoituskohteiden valmistelu, toteutus ja hallinnointi
 • Odotukset: vastuullinen sijoitustoiminta ja sisäiset toimintatavat, toiminnan korkea laatu ja luottamuksellisuus, lakien ja säädösten noudattaminen
 • Tavoitteet: luotettava ja asiantunteva kumppanuus ja kasvun mahdollistaminen

Yhteiskunta-areena

Yhteiskunta-areenaan kuuluvat mm. valtion erityisrahoituslaitokset, innovaatiojärjestelmän toimijat, julkinen sektori, etujärjestöt ja media.

 • Yhteistyömuodot: innovaatiosektorin kehittäminen ja viestintä
 • Odotukset: toiminnan välillinen vaikuttavuus; elinkeinotoiminnan innovaatioiden edistäminen, kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen
 • Tavoitteet: vaikuttavuus ja vastuullinen sijoittaminen – keskeisiä julkisomisteisessa yhtiössä, joka hallinnoi valtion ja muiden sijoittajien varallisuutta

Omistaja-areena

Omistaja-areenaan kuuluu valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja veronmaksajat.

 • Yhteistyömuodot: yhtiön toiminnan tavoitteiden asettaminen ja niihin liittyvä raportointi
 • Odotukset: toiminnan vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu. Taloudellisten ja vaikuttavuuteen liittyvien tulosten saavuttaminen vaikuttaa merkittävästi omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja käytettävissä oleviin resursseihin.
 • Tavoitteet: pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja omistaja-arvon lisääminen

Sisäinen areena

Sisäiseen areenaan kuuluvat henkilöstö, hallitus ja sijoitusneuvosto.

 • Yhteistyömuodot: mittarina mm. työtyytyväisyystutkimus; jatkuva vuorovaikutus
 • Odotukset: vaikuttavuus ja talous sekä vastuullinen toiminta ja henkilöstöpolitiikka
 • Tavoitteet: vastuullisuus ja luotettavuus työnantajana

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus