Vuosikertomus 2013

Henkilöstö

Asiantunteva sijoitustyö ilmenee laadukkaana toimintana ja palveluna 

Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio, jossa on korkea työtyytyväisyys. Teollisuussijoituksen edellisessä yrityskuvatutkimuksessa tärkeimmät yhtiöön liitetyt ominaisuudet olivat luotettavuus ja ammattitaitoinen, asiantunteva henkilöstö.

Teollisuussijoituksen henkilöstö vuoden 2013 lopussa:

  • yhteensä 29 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä
  • naisia 12, miehiä 18
  • henkilöstön määrä kasvanut yhdellä työntekijällä vuodesta 2012
  • henkilöstön vaihtuvuus 8,3 %
  • työsuhteiden kesto keskimäärin 6,4 vuotta
  • 77 %:lla on yksi tai useampi korkeakoulututkinto
  • 90 %:lla talouden tai tekniikan alan koulutus

Ammattitaidon kehittäminen

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan voimassa olevien strategioiden, toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Toimitusjohtaja ja tiimien vetäjät vastaavat henkilöstösuunnittelusta tiimi- sekä johtoryhmätasolla, ja henkilöstöhallinto on mukana edistämässä proaktiivista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.

Teollisuussijoitus kannustaa pääomasijoitustoimialan vahvana asiantuntijaorganisaationa henkilöstöään jatkuvaan kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Osaamisen kehittämistä koordinoidaan tiimitasolla, ja vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritetään tärkeimmät koulutus- ja kehitystarpeet.

Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko henkilöstö. Vuosittain käytävät kehityskeskustelut toimivat tiedonvaihtokanavana työntekijöiden ja esimiesten välillä, ja niiden tavoitteena on henkilöstön motivointi ja työyhteisön kehittäminen. Keskusteluissa käydään läpi työntekijöiden ja heidän tehtäviensä edellyttämä osaaminen ja kehitystarpeet sekä laaditaan koulutussuunnitelma. Prosessin tarkoitus on osana johtamisjärjestelmää konkretisoida yhtiön strategisten tavoitteiden toteutus ja ohjaus yksikkö- ja henkilötasolle.

Vuonna 2013 Teollisuussijoituksen työntekijöistä 22 osallistui erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joista kertyi yhteensä 99 koulutuspäivää.

Palkitseminen

Vuonna 2013 maksetut kannustinpalkkiot henkilöstölle vuodelta 2012 olivat yhteensä noin 533 000 euroa. Kannustinjärjestelmän palkitsemisen enimmäismäärät olivat henkilöryhmittäin 1-4 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkitsemisjärjestelmä uudistettiin vuonna 2013 valtion omistajaohjauksen valtionyhtiöitä koskevan palkitsemiskannanoton (13.8.2012) periaatteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia Teollisuussijoituksessa vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja vuosibonuksesta: 

  • Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä mahdolliset luontoisedut. Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen.
  • Vuosibonus määräytyy vuositason palkitsemistavoitteiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen perustuu etukäteen asetettuihin, mitattaviin ja riittävän vaativiin kriteereihin. Hallitus asettaa tavoitteet ja arvioi jälkikäteen niiden saavuttamistason. Tavoitteet ovat omistaja-arvoa ja erityistehtävän toteutumisen tavoitteita edistäviä. 

Tasa-arvotyö

Tasa-arvotyössä Teollisuussijoituksen keskeinen periaate on henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Yhtiön tasa-arvosuunnitelma laadittiin vuonna 2013. Hankkeen toteuttamisesta vastasi tasa-arvotyöryhmä, joka edustaa kaikkia henkilöstöryhmiä. Yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä päätetään erikseen tasa-arvotyöryhmän kokoonpano seuraavalle vuodelle ja seurataan sekä arvioidaan tasa-arvosuunnitelman toteutumista.

Työpaikan tasa-arvotilannetta kartoitetaan muun muassa henkilöstötutkimuksen ja tasa-arvokyselyn avulla.

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Työhyvinvointia edistetään koko henkilöstöä osallistaen. Yhtiössä käydään vuosittain kehityskeskustelut ja tehdään säännöllisesti henkilöstötutkimus. Henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla. Työhyvinvointia edistetään myös vuosittaisilla, yhteisillä TYHY-tapahtumilla.

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus on toteutettu vuodesta 2009 alkaen, ja se toteutetaan 1-2 vuoden välein. Tutkimuksen avulla kartoitetaan yhtiön vahvuus- ja kehittämisalueita, ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Edellisessä henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 2012, työtyytyväisyys oli parantunut verrattuna vuoden 2010 tutkimukseen ja se oli hyvällä tasolla verrattuna muihin asiantuntijayrityksiin. Seuraava tutkimus toteutetaan vuonna 2014.

Työterveyshuolto

Teollisuussijoituksen työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollosta vastaavan tahon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016. Työterveyshuollossa painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää toimintaa muun muassa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Teollisuussijoituksessa ei ollut vuonna 2013 yhtään tapaturmaa. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2013 oli noin 3 %, mikä on alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa (EK:n työaikakatsaus 2012).

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus