Vuosikertomus 2013

Taloudellinen tuloksellisuus

Tuottohakuisella sijoitustoiminnalla resurssit parhaisiin toimijoihin

Taloudellinen tuloksellisuus on pääomasijoitustoiminnan keskeisin tavoite, ja se on merkittävässä roolissa myös vaikuttavuuden kannalta. Tuottotavoite ohjaa pääomat hakeutumaan sellaisiin kohteisiin, joissa vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja. Taloudellinen tuotto varmistaa sijoitustoiminnan jatkuvuuden ja vahvistaa riskinottokykyä.

Selektiivisyys

Taloudellisen vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää sijoittajalta kykyä kohdistaa varat oikeisiin kohteisiin. Sijoittajan on kyettävä arvioimaan kohdeyrityksen tai kohderahaston kyky ja osaaminen liiketoimintansa kehittämisessä pitkällä tähtäimellä suhteessa markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Korkealaatuinen hankevirta on tuloksellisen pääomasijoitustoiminnan tärkein edellytys. Teollisuussijoitus ottaa tarkasteltavaksi vuosittain keskimäärin noin 200 hanketta, joista noin 15 % on rahastohankkeita ja loput suoria sijoituksia. Sijoitukseen asti kaikista hankkeista etenee keskimäärin 10 %. Vuosi 2013 oli aktiivinen etenkin suorien kasvuyrityshankkeiden osalta.

Taloudellinen tulos

Yhtiön tuloskehitys on luonteeltaan syklistä ja riippuu vahvasti talouden suhdanteista. Epävarmassa taloustilanteessa Teollisuussijoituksen tulos vuodelta 2013 jäi 7,6 milj. euroa tappiolliseksi. Teollisuussijoitukselle asetetun tuottotavoitteen lisäksi toimintaa säätelevässä laissa on todettu, että yhtiön elinkeinopoliittisen tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski. Riski realisoituu esimerkiksi silloin, kun kohdeyhtiö ajautuu konkurssiin ja sijoitus menetetään. Yhtiön toiminnan strategisen suunnittelun keskeisempänä tehtävänä on tasapainottaa sijoitustoiminta siten, että vaikuttavuustavoitteet ja asetettu tuottotavoite toteutuvat samanaikaisesti. 

Viime vuosien sijoitusten arvonalentumisesta ja tappiollisista tilinpäätöksistä huolimatta valtion yhteensä 470 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 560 milj. euron omaksi pääomaksi. Koko yhtiön toiminta-aikana sijoitetun pääoman tuotto on ylittänyt yleisen inflaatiotason. Teollisuussijoituksen pyrkii sijoitustoiminnallaan tasoittamaan syklien aiheuttamaa vaihtelua kasvuyritysten riskirahoituksen saatavuuteen tekemällä aktiivisesti sijoituksia myös matalasuhdanteen aikana.

 

Kustannustehokkuus

Teollisuussijoituksen toiminnan vuosittaiset kulut ovat noin 1 % hallinnoitavasta varallisuudesta ja yhtiö on siten kustannustehokas toimija ottaen huomioon sen roolin sekä rahastosijoituksia että suoria sijoituksia tekevänä sijoittajana. Teollisuussijoituksesta tehdyssä julkisessa arvioinnissa todetaan yhtiön toiminnan olevan kustannusnäkökulmasta tehokasta verrattuna pohjoismaisiin julkisiin toimijoihin. Teollisuussijoitus on luonteeltaan ns. "evergreen"-sijoittaja, joka sijoittaa ja jolle varat palautuvat omaan taseeseen, eikä sen hallinnointikuluja voida täysin suoraan verrata rahastomuotoiseen pääomasijoitustoimintaan.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus