Vuosikertomus 2013
Tuloslaskelman liitetiedot
KONSERNI EMOYHTIÖ
2013 2012 2013 2012
Liiketoiminnan muut tuotot
Myyntivoitot suorista sijoituksista 731 852 1 529 891 509 367 1 319 597
Muut tuotot 196 712 205 045 409 438 532 903
Yhteensä 928 564 1 734 936 918 805 1 852 500
Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 30 29 30 29
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 2 855 055 2 800 240 2 855 055 2 800 240
Eläkekulut 459 147 471 096 459 147 471 096
Muut henkilösivukulut 161 613 118 056 161 613 118 056
Yhteensä 3 475 816 3 389 392 3 475 816 3 389 392
Johdon palkat ja palkkiot
Hallitus 115 700 111 100 115 700 111 100
Toimitusjohtaja 282 496 252 133 282 496 252 133
Johtoryhmä 1 262 390 1 151 590 1 262 390 1 151 590
Johtoryhmän palkat ja palkkiot sisältävät toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä palkat ja palkkiot.
Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 850 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 700 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.
Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin kuusi henkilöä tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2013 aikana.
Poistot pysyvistä vastaavista 2013 2012 2013 2012
Poistot aineettomista oikeuksista 97 143 94 265 97 143 94 265
Poistot koneista ja kalustosta 54 208 72 068 54 208 72 068
Yhteensä 151 351 166 333 151 351 166 333
Liiketoiminnan muut kulut
Konsernin ja emoyhtiön vuoden 2013 liiketoiminnan muut kulut sisältävät suorien sijoitusten myyntitappioita 5.128.475 euroa (40.495 euroa vuonna 2012).
Tilintarkastajan palkkiot 2013 2012 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 24 285 18 389 18 426 14 084
Veroneuvonta 2 480 3 260 2 480 3 260
Muut palkkiot 5 084 19 363 5 084 15 400
Yhteensä 31 849 41 011 25 990 32 743
2013 2012 2013 2012
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 21 043 055 11 798 917 20 755 320 10 856 333
Muut korko- ja rahoitustuotot 10 762 230 12 302 367 10 762 066 12 302 250
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -27 942 444 -14 326 601 -31 578 107 -15 050 833
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista -250 930 3 122 086 -250 930 3 122 086
Muut korko- ja rahoituskulut -861 630 -1 420 195 -861 630 -1 420 195
Yhteensä 2 750 280 11 476 575 -1 173 281 9 809 641
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot / konserniavustus 17 137 17 451
Satunnaiset kulut / konserniavustus -2 000 -2 000

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus