Vuosikertomus 2013

Laadintaperiaatteet

Yhtiön toimiala ja sen vaikutus tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin

Yhtiön toimialana on pääomasijoitustoiminta ja siihen liittyvä muu sijoitustoiminta. Yhtiön tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaista yritystoimintaa tekemällä sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan yrityksiin.

Pääomasijoitusrahastojen toimikausi on yleensä 10 vuotta, jonka aikana rahastot kutsuvat sijoittajien antamat sijoitussitoumukset rahastoon. Yhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset on esitetty vastuissa.
Maksamattomia sijoitussitoumuksia varten olevat likvidit varat sisältyvät taseen rahoitusarvopapereihin sekä taseen rahoihin ja pankkisaamisiin.

Pääomasijoitusrahastojen voitonjako sekä rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. Suorien sijoitusten irtautumisista syntyneet myyntivoitot esitetään tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Korot tuloutetaan siltä osin kuin niiden toteutumista voidaan pitää todennäköisenä.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Start Fund Management Oy, Tesi Fund Management Oy ja Tesi Industrial Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä.

Joulukuussa 2013 Suomen Teollisuussijoitus Oy hankki  kokonaan omistukseensa Tesi Industrial Management Oy:n, joka osti 66,4 % Aker Arctic Technology Oy:n osakkeista. Aker Arctic Technology Oy:n tilinpäätöstä ei ole yhdistelty vuoden 2013 konsernitilinpäätökseen, koska yhdisteleminen on katsottu olevan tarpeetonta KPL 6:3.1 §:n mukaisesti oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vuodelta 2014 laadittavaan konsernitilinpäätökseen Aker Arctic Technology Oy:n tilinpäätös tullaan yhdistelemään.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan Start Fund Management Oy:n kautta omistama tytäryhtiö Start Fund I Ky on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Start Fund Management Oy:n ja Start Fund I Ky:n osalta ei ole laadittu erillistä alakonsernitilinpäätöstä.

Suoria sijoituksia ja rahasto-osuuksia ei ole näiden luonteesta johtuen käsitelty osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätöksessä, vaikka omistus osin ylittääkin 20 %. 

Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet

Pysyvät vastaavat 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat ovat:

 Aineettomat hyödykkeet, tasapoisto, 5v

Koneet ja kalusteet, menojäännöspoisto 25 %    

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet (Ky:t) sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittely perustuu toimialan käytännön mukaisesti International Private Equity and Venture Capital Valuation suositukseen. Pääomasijoitusten luonteesta johtuen sijoitusten käypien arvojen määrittäminen edellyttää Teollisuussijoituksen johdon harkintaa ja arvioiden käyttöä.

Rahastosijoituksista (Ky:t) on tehty arvonalennus, mikäli arvonalennus on ollut olennainen (vähintään 20 %) ja pysyvä. Pysyvyys on arvioitu tarkastelemalla rahaston elinikää (vähintään 48 kk) ja sijoitusmäärää (rahastoon kutsuttu vähintään 40 % sijoitussitoumuksista).

Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinahintaan.

Laskennalliset verot

Laskennallinen verosaaminen on laskettu väliaikaisista eroista omaisuuserien verotusarvojen ja kirjanpitoarvojen välillä sekä vahvistetuista tappioista. Laskennallisen verosaamisen määrä oli konsernissa ja emoyhtiössä 13,6 milj.euroa 31.12.2013, josta konsernin ja emoyhtiön taseeseen on kirjattu 3,3 milj. euroa. Laskennallinen verosaaminen on kokonaisuudessaan arvioitu todennäköisen saamisen suuruisena.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus