Vuosikertomus 2013
Konsernin tase
Vastaavaa 31.12.2013 31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 286 587,58 363 448,76
Aineelliset hyödykkeet 162 624,13 216 203,38
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 334 595 600,12 333 447 150,47
Muut saamiset 33 083 782,67 29 211 747,87
Sijoitukset yhteensä 367 679 382,79 362 658 898,34
Pysyvät vastaavat yhteensä 368 128 594,50 363 238 550,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 1 931 657,10 1 831 224,22
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 931 657,10 1 831 224,22
Rahoitusarvopaperit 186 775 442,30 198 857 644,73
Rahat ja pankkisaamiset 1 397 076,04 1 826 569,09
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 193 398 106,52 205 809 369,12
Vastaavaa yhteensä 561 526 701,02 569 047 919,60
Vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 253 992 200,00 253 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 97 515 547,80 90 186 714,65
Tilikauden voitto/tappio -7 640 105,70 7 328 833,15
Oma pääoma yhteensä 559 723 100,84 567 363 206,54
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 111 119,75 111 119,75
Ostovelat 393 294,41 223 469,62
Muut velat 274 773,42 104 837,92
Siirtovelat 1 024 412,60 1 245 285,77
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 803 600,18 1 684 713,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 561 526 701,02 569 047 919,60

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus