Vuosikertomus 2013
Konsernin rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 196 712 205 045
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 094 895 -6 058 339
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 898 183 -5 853 294
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 898 183 -5 853 294
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -36 964 942 -24 610 950
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 7 673 158 7 593 509
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -43 926 637 -57 512 724
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 54 405 725 28 597 912
Saadut korot sijoituksista 1 657 750 1 420 036
Saadut osingot sijoituksista 704 132 615 521
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20 911 -649 721
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -16 471 725 -44 546 416
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 50 000 000
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista 21 940 415 -4 217 480
Rahoituksen rahavirta (C) 21 940 415 45 782 520
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -429 493 -4 617 190
Rahavarat tilikauden alussa 1 826 569 6 443 759
Rahavarat tilikauden lopussa 1 397 076 1 826 569
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat.
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus