Vuosikertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristö

Suomen kokonaistuotannon lasku jatkui toista vuotta peräkkäin vuonna 2013 perinteisen vientiteollisuuden supistuessa. Myös investointien kokonaismäärä Suomessa jatkoi laskuaan toista vuotta. Talouden uudistumisessa koettiin sen sijaan alkavaa myönteistä kehitystä, sillä aikaisen ja kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin investointeja viime vuosia selkeästi enemmän. Pääomasijoittamisen merkitys taloudelliseen toimeliaisuuteen ja kansantalouden tulevaan kasvuun näyttää voimistuvan.

Suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehtiin pääomasijoituksia kaikkiaan n. 790 milj. eurolla* eli merkittävästi edellisvuotta (616 milj. euroa) enemmän, sijoitusmäärän kasvaessa erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin. Ulkomaisten sijoitusten osuus pääomasijoituksista oli kaikkiaan n. 40 %, joka on niin toimialan kansainvälistymisen kuin kohdeyhtiöiden kansainvälistymisen kannalta myönteistä kehitystä.

Pääomasijoituksista irtautumisten määrä oli voimakkaassa kasvussa vuonna 2013. Irtautumisia suomalaisista kohdeyhtiöistä tehtiin hankintahintaisesti 994 milj. eurolla* (356 milj. eurolla).

Uusia varoja suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerättiin yhteensä 446 milj. eurolla* eli suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina keskimäärin. Vajaa neljännes rahastoihin kerätyistä varoista tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimien pääomien kokonaismäärä pysytteli noin 5,5 miljardin euron tasolla.

* lähde: FVCA:n alustava vuositilasto 2013

Sijoitustoiminta

Teollisuussijoituksen hankevirta kasvoi huomattavasti vuonna 2013. Uusia pääomarahoitusta hakevia hankkeita otettiin tarkasteluun n. 250 kpl vuoden aikana. Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia vuonna 2013 yhteensä 130 milj. eurolla.

Emoyhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 93 milj. eurolla. Sijoitussitoumukset kohdistuivat kolmeen venture capital -rahastoon ja kahteen yritysjärjestelyrahastoon. Lisäksi suurin 60 milj. euron sitoumus kohdistui perustettuun Kasvurahastojen Rahasto II Ky:öön. Vuoden aikana irtauduttiin neljästä rahastosta, joiden toimikausi päättyi. Rahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 43,9 milj. eurolla (57,5 milj. eurolla). Rahastot palauttivat varoja yhteensä 54,4 milj. eurolla (28,6 milj. eurolla).

Uusia suoria sijoituksia yrityksiin maksettiin päättyneenä vuotena 27,4 milj. eurolla (22,3 milj. eurolla). Suorissa sijoituksissa painopiste oli kansainvälistyvissä korkean teknologian yrityksissä sekä palvelualan yrityksissä. Sijoituksista ensisijoituksia seitsemään yhtiöön oli 14,3 milj. euroa ja jatkosijoituksia 10 kohdeyhtiöön 13,1 milj. euroa. Emoyhtiö irtautui tilikaudella kuudesta kohdeyhtiöstä kokonaan (EMC Talotekniikka Oy, Northland Resources S.A., European Batteries Oy, Maventa Oy, Abutor Oy ja Top-Sport Suomi Oy) ja viidestä osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli -4,5 milj. euroa.

Tytäryhtiö Start Fund I Ky sijoitti vuoden aikana kahteen kohdeyhtiöön yhteensä 0,3 milj. euroa sekä irtautui seitsemästä kohdeyhtiöstä kokonaan ja yhdestä osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli 0,2 milj. euroa. Tilikauden päättyessä Start Fund -rahastossa oli 25 kohdeyhtiötä ja rahaston kokonaispääomasta oli kutsuttu 61,4 milj. euroa.

Konserniin hankittiin tilikauden aikana tytäryhtiö Tesi Industrial Management Oy, joka sijoitti 9,4 milj. euroa Aker Arctic Technology Oy:n osakkeisiin.

Tuloslaskelma ja varallisuusasema

Konsernin tilikauden tulos oli -7,6 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Pääomasijoitusrahastojen tuotot kasvoivat edellisvuodesta, mutta arvonalentumisia pääomasijoituksista syntyi edellisvuotta enemmän.

Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut myyntivoitot suorista kohdeyrityssijoituksista olivat 0,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan muut kulut olivat 7,7 milj. euroa (2,3 milj. euroa), johon sisältyy toiminnan kulujen lisäksi myyntitappiota suorista kohdeyrityssijoituksista 5,1 milj. euroa.

Konsernin rahoitustuottoihin sisältyi pääomasijoitusrahastojen voitonjakoa 16,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa) ja suorien sijoitusten korkotuottoja 3,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Pääomasijoitusten arvonalentumiset nettomääräisesti olivat -27,9 milj. euroa (-14,3 milj. euroa). Pääomasijoitusten tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli -11,4 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).

Konsernin rahoitusarvopapereiden tulosvaikutus oli 9,7 milj. euroa (14 milj. euroa). Tilikauden päättyessä vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo oli yhteensä 188,2 milj. euroa (200,7 milj. euroa). Vastaava markkina-arvo oli vuoden lopussa 199,6 milj. euroa (210,9 milj. euroa). Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön maksuvalmius sijoitussitoumuksiin. Emoyhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset olivat vuoden 2013 päättyessä 273,7 milj. euroa (221,6 milj. euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta.

Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 565,3 milj. euroa (576,8 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 561,5 milj. euroa (569 milj. euroa). Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 563,8 milj. euroa (575,2 milj. euroa) ja konsernin oma pääoma 559,7 milj. euroa (567,4 milj. euroa).

Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 99,7 % (99,7 %). Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Konsernin sijoitusten kirjanpitoarvo oli 367,7 milj. euroa ja käypä arvo 418,9 milj. euroa.

Organisaatio, hallinto ja henkilöstö

Tilikauden 2013 päättyessä oli vireillä Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevän erillislain muuttaminen ja lakimuutos astui voimaan 15.1.2014. Lakimuutoksen myötä sijoitustoimintaa linjaava valtioneuvoston päätös korvattiin 1.2.2014 voimaantulleella asetuksella. Lakimuutos laajentaa Teollisuussijoituksen toimintaa. Perinteisen pääomasijoitustehtävän lisäksi yhtiö voi jatkossa sijoittaa myös merkittäviin teollisuuspoliittisiin hankkeisiin.

Konsernirakenne muuttui vuoden 2013 aikana. Emoyhtiö hankki kokonaan omistukseensa Tesi Industrial Management Oy:n osakkeet. Hankittuun tytäryhtiöön on tarkoitus keskittää jatkossa merkittävät suorat teolliset sijoitushankkeet. Tesi Industrial Management Oy osti omistukseensa 66,4 % Aker Arctic Technology Oy:n osakkeista joulukuussa 2013. Muut konserniin kuuluvat (ja emoyhtiön kokonaan omistamat) tytäryhtiöt ovat Start Fund Management Oy, Start Fund I Ky ja Tesi Fund Management Oy.

Teollisuussijoituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2013 hallituksen jäseniksi valittiin: Jukka Alho (hallituksen pj., DI, s. 1952), Urpo Hautala (Finanssineuvos, Valtiovarainministeriö, VTK, s. 1958), Sari Lounasmeri (Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö, KTM, s.1975), Inka Mero (Perustaja, KoppiCatch Oy, KTM, s. 1976), Leena Mörttinen (Johtaja, EK, VTT, s. 1967), Mika Niemelä (Talousjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, VTM, s. 1975) ja Tuomo Rönkkö (Konsernijohtaja, Maintpartner Oy, DI, s. 1955). Tuomo Rönkkö erosi hallituksesta 13.1.2014. Teollisuussijoituksen hallituksen jäsenten muut luottamustehtävät on esitetty Teollisuussijoituksen www-sivuilla. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 14 kertaa ja keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 92,9 %.

Teollisuussijoituksen toimitusjohtajana toimi TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 30 toimihenkilöä. Tilikaudella yhtiöön palkattiin kaksi uutta toimihenkilöä, joista toinen määräaikaiseksi.  Yhtiön palveluksesta erosi 2 toimihenkilöä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 12 naista ja 18 miestä. Henkilöstöstä 73 prosentilla on ylempi korkeakoulututkinto.

Riskienhallinta

Teollisuussijoitus toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ja yhtiö raportoi toiminnastaan säännöllisesti ministeriölle. Yhtiön toimintaa säätelevät muun lainsäädännön lisäksi erillislaki ja lakiin liittyvä asetus. Teollisuussijoitus voi yhtiötä säätelevän lain mukaan ottaa yksittäisissä sijoituspäätöksissä tavanomaista suurempaa riskiä. Yhtiön sijoitustoimintaa tulee kuitenkin kokonaisuutena hallita siten, että yhtiön sijoitukset ovat riittävästi hajautettu ja ettei lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta vaarannu.

Teollisuussijoituksen elinkeinopoliittisen tehtävän hoidossa sijoitusten enemmistö on suunnattu venture capital -sijoituksiin, joiden historiallinen tuotto suhteessa riskiin on ollut matala. Korkeaa riskinottoa sijoitussalkun hallinnassa tasapainotetaan kypsemmän vaiheen sijoituksilla.

Teollisuussijoituksen hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan periaatteet ja edistää riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus vähentämällä haavoittuvuutta ja suojaamalla keskeiset toiminnot. Yhtiöllä on hallituksen asettamat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiön hallitus arvioi yhtiön strategiaa jatkuvasti ja päivittää strategian vähintään kerran vuodessa. Strategisia riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti.

Teollisuussijoituksen merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin. Sijoitukset hajautetaan laajasti eri toimialoille sekä eri sijoitusvälineisiin. Sijoituskohtaisia riskejä hallitaan seuraamalla sijoituskohteita säännöllisesti ja osallistumalla niiden liiketoiminnan kehittämiseen. Sijoitusten määrää suhteessa käytettävissä olevaan pääomaan seurataan jatkuvasti. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli tilikauden 2013 päättyessä 114,5 %, kun TEM:n ohjeistuksen mukainen enimmäismäärä on 150 %.

Rahastosijoitusten ja suorien sijoitusten suhdetta seurataan säännöllisesti. Suoria sijoituksia voi vuotta 2013 koskevan TEM-ohjeistuksen mukaisesti olla sitoumuksista ja sijoituksista enintään 35 %. Tilikauden 2013 lopussa suorien sijoitusten osuus oli 28 %, Start Fund I Ky ja Tesi Industrial Management Oy mukaan lukien.

Likviditeetin riittävyyttä pääomasijoituksiin ja muihin kassavelvoitteisiin seurataan ja hallitaan jatkuvasti. Keskeinen periaate on säilyttää riittävä likviditeetti uusien sijoitusten tekoon yli suhdanneheilahtelujen. Maksamattomien sijoitussitoumusten määrä suhteessa likviditeettiin oli 137 % 31.12.2013.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan suoriin korkosijoituksiin sekä korko- ja osakerahastosijoituksiin painottaen hyvän luottokelpoisuustason korkosijoituksia. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä. Likviditeettiriskiä hallitaan suunnittelemalla ja seuraamalla kassavirtoja säännöllisesti. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on euromääräistä.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat 31.12.2013 olivat tilikauden 11.331.026,75 euron tappion jälkeen 93.972.273,47 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ottaen huomioon yhtiön maksuvalmius, maksamattomat sijoitussitoumukset sekä vuodelle 2014 vahvistettu sijoitussuunnitelma, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2013. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja 23.210 osaketta. Osakepääoma on 253.992.200 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevää lakia on muutettu tilikauden päättymisen jälkeen; asia on esitetty hallintoa kuvaavassa kappaleessa yllä.

Teollisuussijoitus on perustanut yhteistyössä neljän työeläkelaitoksen kanssa Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n, jonka sijoitustoiminta on käynnistynyt. Teollisuussijoituksen sijoitus rahastoon on 60 milj. euroa. Rahaston perustamiseen liittyen on tarkoituksena, että valtio korottaa Teollisuussijoituksen osakepääomaa 30 milj. eurolla kevään 2014 aikana.

Tulevaisuuden näkymät

Suomen pääomasijoitusmarkkinat vilkastuivat vuoden 2013 aikana. Pääomasijoitustoiminnan odotetaan jatkuvan vireänä myös vuonna 2014, mikäli talous yleisesti elpyy.  

Pääomasijoitusalaan Suomessa vaikuttaa myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan EU-direktiivin implementointi, joka viivästyi ja siirtyi vuodelle 2014. Uudesta lainsäädännöstä johtuen pääomasijoitushallinnoijien tulee mm. hallinnoitavien varojen määrästä riippuen rekisteröityä tai hakea toimilupaa Finanssivalvonnasta. Lainsäädännöllä pyritään edistämään sijoittajan turvaa ja lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä.

Teollisuussijoituksen tavoitteena on kanavoida pääomarahoitusta yritysten kasvuun yli suhdannesyklien. Sijoitustoiminnan keinoin edistetään myös suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehitystä ja kansainvälistymistä. Vuonna 2014 tavoitteena on tehdä uusia pääomasijoituksia noin 80 milj. eurolla - vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

Konsernin avainluvut
2013 2012 2011 2010 2009
Tilikauden tulos, milj. € -7,6 7,3 -12,6 -6,2 -11,6
Oma pääoma, milj. € 559,7 567,4 510,0 522,6 528,8
Taseen loppusumma, milj. € 561,5 569,0 512,0 524,3 529,9
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 270,1 217,5 244,0 280,3 289,1
Sijoitukset hankintahintaan, milj. € 493,2 476,8 425,9 386,7 314,3
Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. € 763,3 694,2 669,9 666,9 603,3
Sijoituksiin kohdistuvat arvonalennukset, milj. € 125,6 114,1 105,9 100,0 93,2
Sijoitukset kirjanpitoarvoin, milj. € 367,7 362,7 320,0 286,6 221,1
Sijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 130,2 57,1 78,0 105,8 64,6
Oman pääoman tuotto -1,4 % 1,4 % -2,4 % -1,2 % -2,2 %
Omavaraisuusaste 99,7 % 99,7 % 99,6 % 99,7 % 99,8 %
Kulut per taseen loppusumma 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,9 %
Henkilöstö keskimäärin 30 29 26 25 24
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 2,9 2,8 2,4 2,4 2,2
Rahastosijoituksia, kpl 88 86 84 84 86
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 446 434 407 388 368
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 45 44 44 41 30
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 25 32 35 51 64
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 1
Kohdeyhtiöitä yht. 517 510 486 480 462

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus