Vuosikertomus 2013
Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan muut tuotot 918 805,00 1 852 499,88
Henkilöstökulut -3 475 815,51 -3 389 391,87
Poistot -151 351,28 -166 332,77
Liiketoiminnan muut kulut -7 464 520,65 -2 301 605,27
Liiketappio -10 172 882,44 -4 004 830,03
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 31 517 385,48 23 158 582,39
Rahoituskulut -861 629,90 -1 420 194,79
Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -31 829 036,83 -11 928 746,39
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 173 281,25 9 809 641,21
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä -11 346 163,69 5 804 811,18
Satunnaiset erät 15 136,94 15 450,85
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -11 331 026,75 5 820 262,03
Tilikauden voitto/tappio -11 331 026,75 5 820 262,03

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus