Vuosikertomus 2013
Emoyhtiön tase
Vastaavaa 31.12.2013 31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 286 587,58 363 448,76
Aineelliset hyödykkeet 162 624,13 216 203,38
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 23 259 158,31 20 543 455,08
Muut osakkeet ja osuudet 317 088 585,81 322 628 430,00
Muut saamiset 31 412 555,04 27 471 812,89
Sijoitukset yhteensä 371 760 299,16 370 643 697,97
Pysyvät vastaavat yhteensä 372 209 510,87 371 223 350,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset 17 137,08 17 450,85
Siirtosaamiset 1 605 618,59 1 666 182,85
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 622 755,67 1 683 633,70
Rahoitusarvopaperit 186 775 442,30 198 857 644,73
Rahat ja pankkisaamiset 1 360 705,46 1 779 112,40
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 193 052 834,51 205 614 321,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ 565 262 345,38 576 837 672,02
Vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 253 992 200,00 253 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 105 303 300,22 99 483 038,19
Tilikauden voitto/tappio -11 331 026,75 5 820 262,03
Oma pääoma yhteensä 563 819 932,21 575 150 958,96
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 111 119,75 111 119,75
Ostovelat 178 843,40 223 469,62
Muut velat 128 037,42 106 837,92
Siirtovelat 1 024 412,60 1 245 285,77
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 442 413,17 1 686 713,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 565 262 345,38 576 837 672,02

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus