Vuosikertomus 2013
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 409 438 532 903
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 082 084 -6 035 306
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 672 646 -5 502 403
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 672 646 -5 502 403
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -27 378 942 -22 348 954
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 7 418 288 6 847 010
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -43 926 637 -57 512 724
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 54 405 725 28 597 912
Saadut korot sijoituksista 1 485 151 1 414 079
Saadut osingot sijoituksista 622 748 606 061
Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin -9 823 397 -2 625 275
Takaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista 516 347 751 866
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20 911 -649 721
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -16 701 627 -44 919 745
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 50 000 000
Maksetut ja saadut konserniavustukset 15 451 13 112
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista 21 940 415 -4 217 480
Rahoituksen rahavirta (C) 21 955 866 45 795 632
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -418 407 -4 626 515
Rahavarat tilikauden alussa 1 779 112 6 405 627
Rahavarat tilikauden lopussa 1 360 705 1 779 112
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin ja takakaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista sisältävät SF I Ky:n ja Tesi Industrial Management Oy:n rahavirrat.

Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus