Vuosikertomus 2012

Taloudellinen vastuu

Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa.

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistaja-arvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. 

Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä kannattavaa. Liiketaloudellinen kannattavuus on määritetty siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Yhtiön toiminta on ollut kannattavaa koko toiminta-aikaa tarkasteltaessa.

Teollisuussijoitus on 17 vuoden toiminta-aikanaan kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 184 milj. euroa ja tappiota yhteensä 71 milj. euroa. Valtion yhteensä 470 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 575 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella ollen noin 3,5 %. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä suurilta osin myös Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. 

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu

 jatkuvuus ja kasvu.PNG

Avaintunnusluvut
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 718,60 669,90 666,90 603,30 559,40 459,30
Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 510,00 486,00 480,00 462,00 438,00 438,00
Konsernin tulos 7,30 -12,60 -6,20 -11,60 -23,80 48,10
Konsernin oma pääoma 567,40 510,00 522,60 528,80 390,50 414,30
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 57,10 78,00 105,80 64,60 152,10 180,90
Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 470,00 420,00 420,00 420  269,80 269,80

Taloudelliset vaikutukset

Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Lisäksi Teollisuussijoitus antaa vuosittain pieniä lahjoituksia yleishyödyllisille tahoille. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu oheisessa taulukossa.

Sidosryhmäkohtaiset taloudelliset pääomavirrat, t€
2012 2011 2010
Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset -24 610,95 -48 036,28 -52 637,49
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 7 593,51 11 998,21 3 553,12
Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin -57 512,72 -57 955,53 -60 427,22
Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 28 597,91 40 992,26 28 078,23
Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut -2 326,95 -2 515,68 -2 460,97
Henkilöstö Palkat ja palkkiot 2 800,24 -2 374,34 -2 386,04
Eläkekulut 471,10 -425,19 -389,45
Muut henkilösivukulut 118,06 -113,96 -110,05
Henkilöstökulut yhteensä 3,39 -2 913,49 -2 885,57
Julkinen sektori Tuloverot 0,00 -519,31 20,20
Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset -2,10 -1,90 -4,34
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0,00 0,00 0,00
Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -649,72 -66,89 0,00

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus