Vuosikertomus 2012

Olennaiset teemat

Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut on määritelty olennaisuusanalyysin avulla vuonna 2012. Määrittely tehtiin yritysvastuun asiantuntijan, ToFuture Oy:n, johdolla työryhmässä, johon kuului edustajia yhtiön eri toiminnoista. Olennaiset yritysvastuun teemat arvioitiin omistaja-sidosryhmän osalta perustuen omistajaohjauksen vuorovaikutukseen. Asiakasnäkökulmaa arvioitiin vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella. Muiden ulkoisten sidosryhmien näkökulmat perustuvat aiempien yrityskuvatutkimuksen tuloksiin sekä yhtiön näkemyksiin.

Olennaisuusanalyysin perusteella Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat ovat vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu, henkilöstö, vastuullinen sijoittaminen ja sisäiset toimintatavat.

Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaiset teemat

olennaisuus.PNG

Sidosryhmävuorovaikutus

Teollisuussijoituksen sidosryhmät edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Kahden vuoden välein toteutettavalla yrityskuva- ja sidosryhmätutkimuksella kartoitetaan eri sidosryhmien yhtiön toiminnalle asettamia odotuksia ja kartoitetaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

 • Liiketoiminta-areena
  Yhteistyömuodot liiketoiminta-areenan kanssa liittyvät sijoituskohteiden kartoitukseen, arviointiin, sijoituskohteiden valmisteluun, toteutukseen ja hallinnointiin. Liiketoiminta-areenan odotuksen kohdistuvat erityisesti vastuulliseen sijoitustoimintaan ja sisäisiin toimintatapoihin, joiden kautta varmistetaan toiminnan korkea laatu ja luottamuksellisuus ja jotka takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Tavoitteena on olla luotettava ja asiantunteva kumppani ja kasvun mahdollistaja.
 • Yhteiskunta-areena
  Yhteistyö ja sidosryhmävuorovaikutus yhteiskunta-areenalla perustuu keskeisesti innovaatiosektorin kehittämiseen ja viestintään. Yhteiskunnallisen sektorin odotukset ovat hyvin keskeisiä, sillä yhtiö on julkisomisteinen ja hallinnoi valtion ja muiden sijoittajien varallisuutta. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Yhteiskunta-areenalla Teollisuussijoituksen toiminnan välilliset vaikutukset heijastuvat elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistäjänä ja työpaikkojen lisääntymisenä kasvun kautta.
 • Omistaja-areena
  Yhteistyö omistaja-areenalla keskittyy yhtiön toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja niihin liittyvään raportointiin.Teollisuussijoituksen tavoitteena on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja omistaja-arvon lisääminen. Omistajien odotukset painottuvat toiminnan vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Taloudellisten ja vaikuttavuuteen liittyvien tulosten saavuttaminen vaikuttaa merkittävästi omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja käytettävissä oleviin resursseihin.
 • Sisäinen areena
  Sisäisten sidosryhmien odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen sekä vastuulliseen toimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan muun muassa henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksella, joka toteutetaan säännöllisin väliajoin. Teollisuussijoituksen keskeiset tavoitteet työnantajana liittyvät vastuullisuuteen ja luotettavuuteen.

 Sidosryhmäareenat

Areenat.JPG

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus