Vuosikertomus 2012
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 532 903 897 866
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 035 306 -4 484 128
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 502 403 -3 586 262
Maksetut välittömät verot -519 313
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 502 403 -4 105 575
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -22 348 954 -47 119 513
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 6 847 010 9 506 307
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -60 137 998 -59 652 763
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 29 349 779 43 990 218
Saadut korot sijoituksista 1 414 079 1 933 440
Saadut osingot sijoituksista 606 061 394 806
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -649 721 -66 894
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -44 919 745 -51 014 399
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 50 000 000
Maksetut ja saadut konserniavustukset 13 112 13 362
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista -4 217 480 60 776 616
Rahoituksen rahavirta (C) 45 795 632 60 789 978
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 626 515 5 670 004
Rahavarat tilikauden alussa 6 405 627 735 624
Rahavarat tilikauden lopussa 1 779 112 6 405 627
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat.
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus